Statutul

Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din România

Art. 1.     Denumire: „SOCIETATEA DE ŞTIINŢE FARMACEUTICE DIN ROMÂNIA”.

Este continuatoarea „Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din România” (înfiinţată în 1934, în Bucureşti), a „Secţiei de Farmacie” din „Societatea de Ştiinţe Medicale”, înfiinţată în 1949, a „Societăţii de Farmacie” din „Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale” (din 1962), a „Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice” din „Asociaţia Medicală Română” (din 1991).

Art. 2.     Sediul societăţii este în Municipiul Bucureşti.

Art. 3.   Societatea reuneşte farmacişti care doresc să contribuie la dezvoltarea ştiinţelor farmaceutice româneşti, care se înscriu şi devin membri titulari, titraţi   universitari, alţi specialişti care lucrează în domeniul farmaceutic, care se înscriu şi devin membri  asociaţi.

Art. 4. Societatea este non-guvernamentală, nu are scop lucrativ şi are personalitate juridică. Funcţionează în baza Decretului 31/1954, a H.C.M. 1012/1956 şi a unei hotărâri judecătoreşti.

Art. 5.     Durata este nelimitată.

Art. 6.   Scopurile societăţii sunt:

 • facilitarea schimburilor de informaţii ştiinţifice între cercetători din domeniul farmaceutic prin organizarea de congrese la intervale regulate de timp (4 ani), întruniri speciale (simpozioane, conferinţe) pe teme interdisciplinare ale cercetării ştiinţifice, publicarea unei reviste (FARMACIA), militând astfel pentru progresul ştiinţelor farmaceutice;
 • strângerea şi diseminarea informaţiilor despre activitatea filialelor, inclusiv stabilirea unui calendar anual, sau pe termene precizate, cu manifestări ştiinţifice;
 • creşterea recunoaşterii ştiinţelor farmaceutice la nivel naţional şi internaţional;
 • încurajarea adoptării de standarde înalte de instruire şi cercetare pentru cadre didactice, studenţi şi cercetători;
 • dezvoltarea relaţiilor farmaceutice pe plan internaţional.

Art. 7.   Pentru realizarea acestor scopuri societatea va dispune de următoarele mijloace:

 • organizarea de manifestări ştiinţifice: congrese, conferinţe, consfătuiri, simpozioane, mese rotunde, şedinţe de comunicări periodice şi la diferite nivele, şi altele;
 • publicarea în reviste de specialitate a lucrărilor susţinute în şedinţele publice ale societăţii;
 • stimularea şi recompensarea cercetătorilor pentru lucrări originale valoroase prin premii, titluri de onoare, medalii şi altele;
 • stimularea participării membrilor săi la manifestări ştiinţifice naţionale şi
  internaţionale;
 • colaborarea cu autorităţile de stat şi medicale, cu instituţii de învăţământ, societăţi, asociaţii, etc;
 • îndrumarea acţiunilor de informare a publicului despre medicament şi despre cercetarea ştiinţifică farmaceutică.

Art. 8.     Structură.

Societatea îşi desfăşoară activitatea pe plan naţional prin Consiliul de conducere, prin secţii de specialitate, prin filialele judeţene, subfiliale în oraşe nereşedinţe de judeţ, cercuri de referate şi comisii pe probleme.

Art. 9. Conducere.

Organele de conducere sunt: adunarea generală, Consiliul de conducere, biroul executiv, birourile secţiilor,  consiliul şi biroul filialei.

Art. 10.  Adunarea generală

 • este organul suprem de conducere.
 • se compune din totalitatea membrilor în cazul când cuprinde până la 200 de membri şi prin delegaţi proporţional aleşi, în cazul când numărul total al membrilor depăşeşte 200 de persoane.

Adunarea se ţine odată la 4 ani şi are următoarele atribuţii:

 • conduce întreaga activitate;
 • modifică statutul societăţii cu cel puţin 75% din voturile celor prezenţi;
 • alege consiliul de conducere prin vot secret;
 • alege un preşedinte de onoare;
 • aprobă rapoartele de activitate, financiar, al comisiei de cenzori, al comisiilor pe probleme, etc;
 • ia hotărâri cu majoritate simplă de voturi;
 • stabileşte (modifică) cotizaţia;
 • aprobă schema de personal şi stabileşte indemnizaţiile (retribuţiile);
 • hotărăşte afilierea la federaţii şi organisme naţionale şi internaţionale;
 • stabileşte cuantumul ce revine filialei după strângerea cotizaţiei.

Art. 11. Adunarea generală se convoacă în sesiune ordinară de către Consiliul de conducere, şi în sesiuni extraordinare la cererea Consiliului sau prin cererea scrisă a unei treimi din numărul membrilor.

Art. 12.  Consiliul de conducere este ales de Adunarea generală şi are următoarele atribuţii:

 • conduce întreaga activitate între două sesiuni ale Adunării generale;
 • se compune dintr-un număr de 5-10% din numărul de membrii;
 • convoacă Adunarea generală şi prezintă dări de seamă şi rapoarte;
 • confirmă organele alese de secţiuni şi filiale;
 • discută şi aprobă regulamentul de funcţionare, precum şi modificările ulterioare;
 • se întruneşte odată pe an şi la nevoie, şi ia hotărâri cu majoritate de voturi;
 • propune ordinea de zi a Adunării generale, adoptă rapoartele şi dările de seamă ce se supun Adunării generale, propune schema de personal şi retribuţiile în funcţie de nevoi şi fondurile disponibile, etc;
 • preşedintele Consiliului de conducere în funcţiune este şi preşedintele Adunării generale şi al Biroului executiv.

Art. 13. Biroul executiv este ales de Consiliul de conducere dintre membri săi şi se compune din 7 persoane: un preşedinte, 4 vicepreşedinţi, un secretar şi un trezorier.

Biroul are următoarele atribuţii:

 • conduce şi coordonează activitatea între sesiunile Consiliului de conducere;
 • se întruneşte ori de câte ori este nevoie la convocarea preşedintelui Biroului executiv;
 • întocmeşte regulamentul de funcţionare şi-l supune aprobării Consiliului de conducere;
 • ia hotărâri cu majoritate simplă de voturi;
 • întocmeşte proiectele de rapoarte şi hotărâri şi le supune Consiliului de conducere;
 • întocmeşte planul anual de manifestări ştiinţifice;
 • sprijină activitatea secţiilor şi a filialelor;
 • organizează manifestările ştiinţifice la nivel de societate;
 • reprezintă societatea în relaţiile cu alte instituţii;
 • analizează şi adoptă rapoartele comisiilor pe probleme;
 • informează Consiliul de conducere asupra alegerilor la filiale şi secţii;
 • întocmeşte planul anual de venituri şi cheltuieli, îl supune aprobării Consiliului de conducere, apoi îl pune în execuţie;
 • ţine, prin secretar, evidenţa nominală şi numerică a membrilor din toată ţara, evidenţa financiară şi contabilă prin trezorier şi gestiunea de materiale prin administrator;
 • ţine arhiva societăţii prin secretar, înregistrează corespondenţa primită şi pe cea expediată;
 • informează birourile filialelor asupra principalelor hotărâri şi le dă orientarea generală a activităţii;
 • veghează la respectarea prevederilor statutare;
 • rezolvă toate problemele care apar;
 • în caz de vacantare a unui loc din Biroul executiv, preşedintele va numi un alt membru, după consultare cu membrii Biroului executiv.

Art.14. Filialele

 • se organizează pe judeţe şi instituţii cu mai mult de 20 de membri cotizanţi, din proprie iniţiativă.
 • se subordonează Biroului executiv şi organelor centrale.
 • cuprinde subfiliale şi cercuri de referate pe care le îndrumă.
 • organele de conducere ale filialei sunt biroul filialei şi adunarea generală a membrilor care o compun.; se convoacă anual şi se constituie legal prin prezenţa a jumătate plus 1 a membrilor săi; în caz de neîntrunire a majorităţii simple, se convoacă a doua adunare şi se ţine cu cei prezenţi.
 • filiala alege un birou din 5-7 persoane, din care se alege un preşedinte, un secretar şi un trezorier.
 • biroul întocmeşte, primeşte şi expediază corespondenţa, se îngrijeşte de strângerea cotizaţiei, reţine şi gospodăreşte pentru nevoile proprii cota din cuantumul cotizaţiei stabilită de Adunarea generală a societăţii, depune cota parte în contul societăţii centrale, la timp.
 • consiliul se adună trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, la înştiinţarea biroului şi ia hotărâri pentru bunul mers al filialei.
 • în cazul când filiala numără peste 100 de membri alege un consiliu de conducere a cărui componenţă şi sarcini se aseamănă cu cele ale societăţii.
 • consiliul şi biroul filialei organizează activitatea filialei: consfătuiri judeţene şi interjudeţene, conferinţe, consfătuiri, simpozioane, precum şi şedinţe periodice de comunicări.
 • filiala, prin secretar, ţine evidenţa nominală şi numerică a membrilor şi o comunică anual Biroului executiv.
 • filiala ţine evidenţa financiară, iar în caz de proprietate asupra unor bunuri materiale deschide gestiune legală.
 • activitatea financiară se supune verificării unei comisii formată din 3 cenzori aleşi de adunarea membrilor filialei.
 • după fiecare alegere sau cooptare, vechiul birou face cunoscut Consiliului de conducere al societăţii centrale noua situaţie.
 • anual, filiala face un raport în faţa membrilor săi, iar o copie a raportului aprobat de adunare se trimite Consiliului de conducere al societăţii.
 • subfilialele şi cercurile se subordonează filialei teritoriale şi se conduc după normele statutare privind filiala, dar nu reţine cotă parte din cotizaţii şi nu ţine evidenţă financiară.
 • membrii subfilialei şi cercului fac parte din filială şi fac opinie separată numai în organizarea de manifestări ştiinţifice locale.
 • membrii filialei, subfilialei şi cercului de referate au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere ale filialei şi ale societăţii.

Art. 15. Biroul filialei întocmeşte dările de seamă în faţa adunării membrilor filialei, organizează activitatea curentă, publică informaţii asupra desfăşurării activităţii ştiinţifice şi păstrează legătura cu organele centrale.

Biroul filialei are obligaţia de a face înscrieri (abonamente) la revista societăţii şi de a difuza exemplarele primite. Sumele încasate pentru publicaţii vor fi depuse în întregime în contul societăţii.

Filiala alege şi trimite delegaţi la adunările generale ale societăţii şi le asigură, în măsura fondurilor disponibile, cheltuielile de deplasare.

Filiala face propuneri pentru îmbunătăţirea statutului.

Art. 16. În cazul când o filială nu doreşte sau nu poate să ţină gestiunea financiară, poate depune toate fondurile sale în contul societăţii centrale, iar cheltuielile le justifică cu acte legale pe care le înaintează trezorierului societăţii. În acest caz, activitatea filialei se simplifică, iar trezorierul are obligaţia de a ţine un subcont cu fondul disponibil al filialei (cota parte din cotizaţie) şi nu are dreptul să dea altă destinaţie fondurilor filialei.

Art. 17. Secţiile de specialitate se constituie cu un număr de cel puţin 10 specialişti, din proprie iniţiativă şi cu avizul Consiliului de conducere al societăţii.

Organul de conducere al secţiunii este format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, confirmaţi după alegerea lor, de catre Biroul Executiv al Societăţii.

Are următoarele atribuţii:

 • organizează manifestările ştiinţifice şi comemorative în specialitatea respectivă;
 • propune afilierea societăţii la federaţiile internaţionale;
 • ţine evidenţa membrilor secţiei, fără a avea gestiune financiară proprie.

Art. 18. Fondurile societăţii se constituie din taxa de înscriere a membrilor, cotizaţii anuale, subvenţii, sponsorizări, donaţii, dobânzi şi din alte surse.

Taxa de înscriere şi cotizaţia anuală se stabilesc de Adunarea generală. înscrierea membrilor se face prin cerere personală (adeziune).

Toţi membri societăţii trebuie să facă parte dintr-o filială.

Membri neconstituiţi într-o filială, subfilială sau cerc de referate se pot înscrie în filiala judeţeană cea mai apropiată sau în filiala municipiului Bucureşti, unde sunt luaţi în evidenţă ca şi ceilalţi membri cotizanţi.

Art. 19. Comisia de cenzori este aleasă de Adunarea generală şi se compune din preşedinte şi doi membri, care nu pot face parte din Consiliul de conducere. Are următoarele atribuţii:

 • se subordonează Adunării generale;
 • verifică activitatea financiară, economică şi administrativă prin examinarea legalităţii act cu act şi operaţiune cu operaţiune, şi întocmeşte act de constatare pe care îl aduce la cunoştinţa Adunării generale;
 • face propuneri Biroului executiv şi Adunării generale pentru îmbunătăţirea activităţii financiare şi gospodăreşti, pentru recuperarea pagubelor şi lichidarea eventualelor deficienţe.

Art. 20. Membrii societăţii sunt farmaciştii care recunosc statutul şi se obligă să-1 respecte, fac cerere scrisă (adeziune), plătesc taxa de înscriere şi cotizaţia anuală. Membrii asociaţi ai societăţii sunt specialişti din alte domenii, dar care lucrează în ştiinţele farmaceutice. Au aceleaşi drepturi ca membri titulari, dar nu pot face parte din Biroul Executiv.

Membrii donatori sunt membrii titulari sau asociaţi care îndeplinesc condiţiile respective şi achită o contribuţie de cinci ori valoarea cotizaţiei anuale.

Membrii binefăcători sunt instituţii sau societăţi, precum şi membrii titulari sau asociaţi care depun o contribuţie egală sau superioară de 20 de ori cotizaţia anuală.

Membrii onorifici ai societăţii sunt membrii titulari care au depăşit limita de vârstă pentru pensionare şi au o activitate îndelungată în societate. Ei păstrează toate drepturile de membrii titulari, dar nu plătesc cotizaţie. Sunt trecuţi în această poziţie de către Biroul Executiv, în baza unui curriculum vitae şi a listei de titluri şi lucrări.

Membrii de onoare ai societăţii sunt personalităţi de prestigiu din ţară şi străinătate, aleşi de Consiliul de conducere în baza propunerii Biroului Executiv. Ei nu pot deţine funcţii executive, dar pot conduce manifestări ştiinţifice. Nu plătesc cotizaţii.

Art. 21.   Drepturile membrilor societăţii sunt:

 • să aleagă şi să fie aleşi;
 • să participe la şedinţele de comunicări ştiinţifice şi la toate manifestările societăţii, să susţină lucrări şi să ia parte la discuţii;
 • să reprezinte societatea (sau secţia, filiala) în ţară şi străinătate, în baza unui mandat dat de Biroul Executiv sau a funcţiei deţinute ca organ ales, în perioada mandatului său;
 • să aibă acces la biblioteca şi documentele societăţii;
 • să publice în revista societăţii;
 • să primească distincţii şi premii;
 • pot fi sponsorizaţi pentru participarea la congrese şi reuniuni ştiinţifice.

Art.22. Îndatoririle membrilor:

 • să plătească cu regularitate cotizaţia;
 • să respecte prevederile statutare;
 • să participe la alegeri, iar în cazul când devine organ ales să-şi îndeplinească sarcinile conform statutului;
 • să ia partea la viaţa societăţii şi să răspundă la convocările Biroului Executiv;
 • în cazul când a optat pentru o specialitate să nu se transfere la altă secţiune.

Art.23. Calitatea de membru al societăţii se pierde prin: deces, demisie, neplata cotizaţiei anuale, excludere în caz de condamnare judecătorească sau ridicarea dreptului de liberă practică, precum şi prin hotărârea Consiliului de conducere pentru producere de pagube sau prejudicii grave.

Art.24. Publicaţii.

Societatea editează un o revistă în care se publică cu prioritate articole originale, cercetări originale, referate generale, opinii personale, necrologuri, anunţuri, reclame, recenzii etc, precum şi dările de seamă de activitate, rezumate ale adunărilor generale s.a.

Revista este condusă de un colegiu de redacţie format din redactor şef, redactor sef adjunct, secretar si membri. Colegiul de redacţie este ales de Consiliul de conducere al societăţii

Art. 25. Colegiul de redacţie are următoarele atribuţii:

 • asigură ritmicitatea apariţiei numerelor revistei şi continuitatea pe timpul îndeplinirii mandatului;
 • aplică prevederile legale privind presa şi tipăriturile;
 • desfăşoară activitatea după un regulament interior;
 • execută hotărârile Adunării generale şi ale Consiliului de conducere;
 • întocmeşte şi susţine în faţa consiliului dări de seamă privind activitatea;
 • organizează periodic convorbiri cu autorii şi abonaţii revistei;
 • se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie;
 • apelează la preşedinţii de secţiuni pentru avizarea proiectelor de articole de specialitate;
 • publică dările de seamă trimise de filiale;
 • face schimb de reviste cu străinătatea;
 • înregistrează corespondenţa şi lucrările trimise spre publicare;
 • redactorul şef răspunde de apariţia, continuitatea şi distribuţia revistei (buletinului);
 • militează pentru recunoaşterea revistei pe plan naţional şi internaţional;
 • solicită activitatea de evaluare a articolelor prin referenţi.

Art.26. Aspecte administrative

Trezorierul va gestiona fondurile societăţii provenite din cotizaţii ale membrilor şi din donaţii sau alte surse aprobate de Biroul executiv şi separat pe cele ale revistei; va întocmi anual un buget spre a fi aprobat de Consiliul Naţional şi, la 4 ani, de către Adunarea Generală. Anul fiscal coincide cu anul calendaristic.

Pentru evidenţa contabilă a revistei se angajează un contabil, în condiţiile legii, cu normă întreagă sau pe timp parţial, care va fi remunerat din fondurile revistei.

Membrii Colegiului de Redacţie pot fi remuneraţi în funcţie de cuantumul activităţii şi fondurile disponibile.

Art.27. Reprezentări legale

Reprezentantul legal al societăţii în relaţie cu alte organizaţii este preşedintele sau un delegat al său, vicepreşedinte sau secretarul general.

Art. 28. Dispoziţii finale şi tranzitorii:

 • toate manifestările trebuie să fie înscrise într-un proces verbal de şedinţă, care se păstrează de secretar şi se arhivează nelimitat;
 • toate funcţiile eligibile şi neeligibile se predau-primesc cu proces-verbal, întocmit în termen de două săptămâni de la schimbarea din funcţie; în procesul verbal se înscriu: fondurile, dosarele de corespondenţă şi arhivă, documentele de înfiinţare ale asociaţiei, biblioteca, mobilierul, alte bunuri şi valori.
 • în procesele verbale se înscriu perioadele de funcţionare ale persoanei care predă, cât şi recomandări pentru asigurarea bunului mers.
 • în caz de neprezentare în termen a calui care predă, procesul verbal se intocmeşte de secretar, aratându-se motivul.
 • persoanele care primesc misiuni de reprezentare în ţară sau străinătate, precum şi cei care primesc cheltuieli de deplasare sunt obligaţi ca în termen de cel mult două luni să facă o dare de seamă într-o şedinţă publică privind misiunea îndeplinită.

Administratorul este propus de secretarul societăţii şi confirmat de Consiliul de conducere. Are următoarele atribuţii de serviciu:

 • se subordonează secretarului societăţii;
 • administrează bunurile societăţii răspunzând de orice pagubă;
 • face încasări şi plăţi pe bază de acte legale semnate de secretar şi aprobate de preşedinte;
 • expediază corespondenţa şi revistele;
 • ţine evidenţa contabilă;
 • se îngrijeşte de întreaga administraţie a societăţii şi revistei.               

   

 

 

Scroll to Top